ข่าวสาร / กฏกระทรวงฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) แก้ไขกฏกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524)

รู้ไว้ใช่ว่า กฏกระทรวงฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) แก้ไขกฏกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ
ตามประกาศในรากิจจานุเบกษาเล่ม 133 ตอนที่ 24ก ของวันที่ 18 มีนาคม 2559 ได้มีการประกาศบังคับใช้กฏกระทรวงฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 โดยทุกข้อด้านล่างจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2559 เป็นต้นไป เว้นแต่ข้อที่เกี่ยวกับความสูงของรถซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

การปรับลดความสูงของรถโดยสาร (มีผลบังคับใช้ มี.ค. 2560)
ความสูงนี้วัดจากภายนอกเมื่อวัดในแนวดิ่งจากพื้นราบถึงส่วนที่สูงที่สุดของรถ ไม่รวมกระจกเงาสำหรับมองด้านนอกตัวรถ

ให้อำนาจอธิบดีกำหนดแนวทางพัฒนากฎระเบียบของกรมการขนส่งตามนี้
ระยะเร่งด่วน

การจัดทำ “พ.ร.บ. การขนส่งทางบก พ.ศ…………” ซึ่งจะยกเลิกและใช้แทนที่พ.ร.บ. รถยนต์ (พ.ศ. 2522) และพ.ร.บ. การขนส่งทางบก (พ.ศ. 2522)
วางโครงสร้างการพัฒนากฏระเบียบด้านความปลอดภัยของรถตามรูปแบบของ UNECE เช่นกำหนดลักษณะรถ คือเป็น L (รถขนาดเล็ก), M (รถขนส่งคน), N (รถขนส่งสินค้า), O (รถพ่วง) หรือการมีระบบรับรองรถ และเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถตามมาตรฐานสากล

ขณะนี้ร่างพ.ร.บ. การขนส่งทางบกดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาเสร็จสิน้แล้ว เตรียมนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติในเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งหากเป็นชอบ ทางนายกฯก็จะทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อลงปรมาภิไธยต่อไป

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับกฏกระทรวงฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) แก้ไขกฏกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ >>บันทึกข้อความ<<

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : เมษายน 2559
ที่มาของข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก

error: