ข่าวสาร / ตลาดรถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วงในประเทศไทย ช่วงครึ่งปีแรก 2020

เมื่อปลายปี 2019 ที่ผ่านมามีจำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ทั้งปี มีจำนวนทั้งหมด 17,030 คัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2018 มีอัตราที่ลดลงคิดเป็น 6.6% ซึ่งอัตตราที่ลดลงนี้มาจากจำนวนรถพ่วงเป็นหลักที่ลดลงถึง 16.2% แต่รถกึ่งพ่วงมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.1% อย่างไรก็ตามอัตราการการจดทะเบียนของรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงในไทยยังคงมีอัตราเติบโตที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับข้อมูลการเติบโตของ GDP ในปี 2019 ประเทศไทยอยู่ที่ 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2018 อยู่ที่ 4.2% (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

สถานการณ์ในครึ่งปีแรกในปี 2020 เศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลงอยู่ที่ 5-8% (คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการผลิตและการส่งออกในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก จนทำให้เศรษฐกิจทั้งไทยและทั่วโลกหยุดชะงัก ทั้งนี้ในอุตสาหกรรมขนส่ง การผลิตรถพ่วง รถกึ่งพ่วง และรถหัวลากก็เป็นภาพเดียวกัน อัตราการจดทะเบียนรถใหม่ในครึ่งปีแรกของปี 2020 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

Figure 1.0 จำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงจดทะเบียนใหม่ ปี 2018-2020 (ครึ่งปีแรก)

       จากกราฟ Figure 1.0 จำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่จดทะเบียนใหม่ในครึ่งปีแรก 2020 มีทั้งหมด 5,953 คัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2019 มีอัตราที่ลดลง 2,488 คัน คิดเป็น 29.5% โดยรถพ่วงมีจำนวนที่ลดลง 988 คัน คิดเป็น 28.8% และรถกึ่งพ่วงมีจำนวนที่ลดลง 1,500 คัน คิดเป็น 29.9% ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปี 2018 ในช่วงครึ่งปีแรกจำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วงที่มีการจดทะเบียนใหม่ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีอัตราการจดทะเบียนลดลงถึง 32.9% คิดเป็น 2,913 คัน จากทั้งหมด 8,866 คัน

Figure 2.0 จำนวนรถหัวลากจดทะเบียนใหม่ ปี 2018-2020 (ครึ่งปีแรก)

        สำหรับรถหัวลากนั้น มีอัตราที่ลดลงจำนวน 1,659 คัน คิดเป็น 35.9% ทำให้ตัวเลขรวมครึ่งปีแรกอยู่ที่ 2,961 คัน เทียบกับปีที่แล้ว 4,620 คัน (Figure 2.0) มีอัตราการเติบโตที่ลดลงเป็นไปในทางเดียวกันกับรถพ่วง-กึ่งพ่วง และเมื่อเทียบกับปี 2018 รถหัวลากที่จดทะเบียนใหม่ก็เป็นไปในภาพเดียวกัน คือมีอัตราการจดทะเบียนลดลงถึง 39% หรือ 1,890 คัน

ในทางตรงกันข้ามกับรถพ่วงใหญ่ คือรถพ่วงเล็กที่สมรรถนะตั้งแต่ 750 กก. ขึ้นไป จดทะเบียนภายใต้ พรบ.รถยนต์ รย.16 มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในครึ่งปีแรกเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เติบโตเพิ่มขึ้น 47 คัน คิดเป็น 10.4% จากทั้งหมด 501 คัน (Figure 3.0) เนื่องจากมีข้อกฎหมายในการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกออกมาใช้อย่างเคร่งครัด ทำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ทั้งรายใหญ่และรายย่อยหันมาสนใจใช้รถพ่วงเล็กกันมากขึ้น ส่งผลทำให้ตลาดรถพ่วงเล็กมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี

Figure 3.0 จำนวนพ่วงเล็ก ร.ย. 16 จดทะเบียนใหม่ปี 2018-2020 (ครึ่งปีแรก)

 

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : สิงหาคม 2563

ที่มาของข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก

error: