ข่าวสาร / การกำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุก

การกำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุกนั้นอ้างอิงตามมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดไว้ว่าห้ามมีการใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยพาหนะนั้นอาจจะทำให้ทางหลวงเสียหาย ห้ามใช้พาหนะที่น้ำหนักบรรทุกเกินดังกล่าวบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน หรือทางหลวงสัมปทาน

หมายเหตุ : สำหรับข้อ 3.4 สำหรับรถหัวลาก ยาง 12 เส้น ลากจูงรถกึ่งพ่วง 3 เพลา มีการกำหนดพิกัดน้ำหนัก และน้ำหนักลงเพลา 2 กรณี

กรณีที่ 1 : ตามรายละเอียดข้อ 3.4 ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางสลักพ่วงถึงศูนย์กลางเพลาล้อที่ 1 ไม่น้อยกว่า 8 เมตร น้ำหนักรวม (GCW) อนุญาติสูงสุดอยู่ที่ 50.5ตัน

กรณีที่ 2 : ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางสลักพ่วงถึงศูนย์กลางเพลาล้อที่ 1 ต่ำกว่า 8 เมตร น้ำหนักรวม (GCW) อนุญาติสูงสุดจะน้อกว่า 50.5ตัน ตามรายละเอียดตารางด้านล่าง

ระยะห่างระหว่างศูนย์กลางสลักพ่วงถึงศูนย์กลางเพลาล้อที่ 1 น้ำหนักรวมที่อนุญาติ (GCW)
4.5 – 6 เมตร 45 ตัน
6 – 7 เมตร 47 ตัน
7 – 8  เมตร 49 ตัน

การกำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุก

การกำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุก


อัพเดทข้อมูลล่าสุด : เมษายน 2559
ที่มาของข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก / มาตรา 61 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

error: