ข่าวสาร

ข้อมูลการจดทะเบียนรถบรรทุก Q1 2023

ช่วงไตรมาสแรก ปี2023 จำนวนการจดทะเบียนรถพ่วง-กึ่งพวง มีจำนวนลดลงกว่า ในปี 2022 จำนวน 19คัน หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 คาดว่าส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนส่งผลกระทบ ต่อเนื่องผ่านราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

ตลาดรถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วงในประเทศไทย ปี 2022

ในปี 2022 มียอดการจดทะเบียนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วง จำนวน 17,274 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2021 ถึงร้อยละ 6.2% หรือ 1,007 คัน ส่วนใหญ่มาจากรถพ่วงที่มีการเติบโตถึงร้อยละ 15.6% จากจำนวนจดทะเบียนในปี 2021 อยู่ที่ 6,499 คัน เพิ่มขึ้นมาเป็น 7,513 คัน

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตลาดรถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วงในประเทศไทย ช่วงครึ่งปีแรก 2021

จากสถานการณการแพร่ระบาดของไวรัสโควดิ 19 ระลอก 3 ผู้ติดเชื้อมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นมาก ส่งผลให้ภาครัฐออกมาตรการเข้มงวดในการควบคุมจํานวนผู้ติดเชื้อ ทําให้การบริโภคในภาคเอกชนลดลงค่อนข้างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม ทําให้เศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกนี้เข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ขอแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้พนักงานบริษัททุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทที่จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น   ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มีต่อบริษัทฯ

ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า

ประกาศกรมการขนส่งทางบกเรื่องกำหนดคุณลักษณะ สมรรถนะ และการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้า สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

แบบความเห็นชอบอุปกรณ์ต่อพ่วงแม็กนั่ม

เนื่องด้วยประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดคุณลักษณะ ระบบการทำงาน สมรรถนะของอุปกรณ์ต่อพ่วง และการให้ความเห็นชอบอุปกรณ์ต่อพ่วง

อัพเดท! ตัวเลขจดทะเบียน รถหัวลาก รถพ่วง และรถกึ่งพ่วงช่วงครึ่งปีแรก 2018

จำนวนรถลากจูง รถพ่วง รถกึ่งพ่วง ที่จดทะเบียนใหม่ในครึ่งปีแรก 2018 นี้มีอัตราการเติบโตมากกว่า 10%

ตลาดรถบรรทุก รถพ่วง รถกึ่งพ่วงในประเทศไทย – แนวโน้มและการเติบโตปี 2017

แม้เศรษฐกิจไทยจะมีการเติบโตอยู่ที่ 3.9% ในปี 2017 แต่การเติบโตของจำนวนรถพ่วง-รถกึ่งพ่วง รวมไปถึงรถหัวลาก ที่มีการจดทะเบียนใหม่ มีการเติบโตมากกว่า 10% เมื่อเทียบกับปี 2016 เนื่องจากมีปัจจัยในธุรกิจนี้อยู่หลายปัจจัยเช่น โครงการการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคมของรัฐบาลไทย การเติบโตอย่างต่อเนื่องในยอดขาย e-commerce และการพัฒนาระบบท่าชายแดนระหว่างประเทศ

สินค้าใหม่ เครื่องล่างแบบลูกหมาก

ใหม่ ระบบกันสะเทือนเท็น รุ่นซุปเปอร์ร็อค เหมาะสำหรับรถดัมพ์ เน้นงานหนัก

กฏกระทรวงฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) แก้ไขกฏกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524)

รู้ไว้ใช่ว่า กฏกระทรวงฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) แก้ไขกฏกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) เพิ่มเติมข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบ และขนาดของรถ

การกำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุก

การกำหนดพิกัดน้ำหนักบรรทุกนั้นอ้างอิงตามมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดไว้ว่าห้ามมีการใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด

การติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS)

ตั้งแต่ปี 2558 ทางกรมขนส่งทางบกได้มีการประกาศและบังคับใช้ระบบเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS (Global Positioning System) ในรถบรรทุกวัตถุอันตรายและรถลากจูงบรรทุกวัตถุอันตราย ระบบ GPS นี้ต้อมี (1) ระบบระบุตัวตนผู้ขับขี่ และ (2) เชื่อมต่อส่งข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบก

error: