ข่าวสาร / การติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง (GPS)

ตั้งแต่ปี 2558 ทางกรมขนส่งทางบกได้มีการประกาศและบังคับใช้ระบบเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS (Global Positioning System) ในรถบรรทุกวัตถุอันตรายและรถลากจูงบรรทุกวัตถุอันตราย ระบบ GPS นี้ต้อมี (1) ระบบระบุตัวตนผู้ขับขี่ และ (2) เชื่อมต่อส่งข้อมูลไปยังกรมการขนส่งทางบก

ตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมานี้ก็มีการบังคับใช้ระบบ GPS สำหรับรถโดยสารประจำทางหมวด 1, 2 และ 3 และรถโดยสารไม่ประจำทาง (ยกเว้นรถสองแถว) และรถบรรทุกทั่วไปที่มี 10ล้อ ขึ้นไป และรถลากจูง

สำหรับรถในประเภทดังกล่าวที่จดทะเบียนก่อน 25 ม.ค. 2559 ต้องทำการติดตั้งระบบ GPS นี้ในปี 2560-2562 ตามแต่กรณี

ดาวน์โหลดข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม
1) ประกาศการเริ่มใช้ระบบ GPS จากกรมการขนส่งทางบก
>>ดาวน์โหลด<<

2) ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสำหรับ รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 4 (รถสองชั้น) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
>>ดาวน์โหลด<<

3) ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถที่ใช้ ในการขนส่ง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558
>>ดาวน์โหลด<<

4) ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่อง บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558
>>ดาวน์โหลด<<

5) ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารที่ต้องติดตั้งเครื่อง บันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558
>>ดาวน์โหลด<<

6) ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้ง เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558
>>ดาวน์โหลด<<

7) ประกาศกรม การขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดประเภทและลักษณะของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องติดตั้ง เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถก่อนการตรวจสภาพรถเพื่อต่ออายุทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2558
>>ดาวน์โหลด<<

อัพเดทข้อมูลล่าสุด : เมษายน 2559
ที่มาของข้อมูล : กรมการขนส่งทางบก

error: