ข่าวสาร / นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชั่น

บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ขอแสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนที่จะให้พนักงานบริษัททุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทที่จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น   ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่า การคอร์รัปชั่นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและภาคเอกชน

           ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น หน้าที่ ความรับผิดชอบและแนวทางการปฎิบัติ ให้พนักงานบริษัททุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติตาม และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนได้รับทราบ

ตามประกาศ HR005/2021  ทั้งนี้มีผลบังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564  เป็นต้นไป

สามารถ Dowload เอกสารได้ที่นี่

error: