ข่าวสาร / นโยบายสิ่งแวดล้อม

          บริษัท ทรานส์เทคอุตสาหกรรม จำกัด ให้ความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 เข้ามาดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นและจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

           ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environment Policy) พร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนคู่ค้าของบริษัทฯ ได้ทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

 

 

 

 

error: